General Skilled Migration

Subclass 189, 190 & 491 Points test
اطلاعات شخصی*
(در 10 سال گذشته چه مدت در شغل مورد نظر خود کار کرده اید؟)
(در ۱۰ سال گذشته چه مدت در شغل مورد نظر خود کار کرده اید؟)
لطفا اگر هر یک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند علامت بزنید: