حداقل پنج حرف باشد

رمز عبور حداقل 8 حرف و شامل حروف و اعداد باشد