Permanent employer sponsor

Subclass 186 & 187
اطلاعات شخصی*
لطفا اگر هر یک از موارد زیر در مورد شما صدق می کند علامت بزنید:
توجه: مطمئن شوید که نوع ویزا را صحیح را انتخاب کرده اید، به خصوص اگر به دنبال معافیت از نظر سن، زبان انگلیسی، تجربه یا مهارت هستید.